ILANI YA CCM 2010 PDF

alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Doushura Zulkikora
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 15 March 2007
Pages: 380
PDF File Size: 7.53 Mb
ePub File Size: 15.38 Mb
ISBN: 333-9-26594-406-2
Downloads: 11303
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bralmaran

Kuzalisha mbolea kwa wingi kwa ajili ya mapinduzi ya kilimo tunayoyafanya na kuhamasisha makampuni ya mbolea ili yaingize mbolea kwa wingi kukidhi mahitaji ya taniifikapo mwaka Kuimarisha huduma za ugani kwa kuongeza kasi ya kufundisha na kuajiri wataalam wa fani mbalimbali hasa wenye vyeti vya kilimo na kuwaeneza wanakohitajika hasa vijijini na kuwajengea mazingira mazuri ya kazi. illani

Ilani ya CCM –

Katika shule za sekondari, uwiano wa mwalimu mmoja kwa wanafunzi 45 uzingatiwe kama hatua ya kuinua ubora wa elimu hiyo. Kufanya mapitio ilsni miradi ya vitega uchumi ili kuangalia masuala ya mazingira na kupendekeza hatua za utekelezaji. Hatua za msingi kuanzisha mchakato wa Kujenga Uchumi wa Kisasa zilishaanza. Kuongeza idadi ya wahitimu wa vyuo vya ufundi stadi wenye sifa za kuendeleza progamu za elimu ya ufundi kuanzia ngazi ya ufundi sanifu hadi ngazi za juu.

Kuongeza mchango wa viwanda vidogo na biashara ndogo SMEs katika pato la Taifa kutoka asilimia 33 ya GDP hivi sasa kufikia asilimia 40 mwaka Kuziwezesha Halmashauri za Miji na Wilaya zote nchini kuweka na kuutumia mfumo wa kutumia teknolojia ya kompyuta katika kutoa huduma za ardhi kwa kuimarisha na kuboresha utunzaji wa kumbukumbu za upimaji ardhi, na kuzibadilisha kutoka mfumo uliopo sasa kuwa wa kielektroniki.

Katika kipindi cha miaka mitano ijayoCCM itahakikisha kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, inaendeleza mafanikio yote ya kiuchumi yaliyofikiwa hadi sasa zikiwemo Sera na Sheria za Uwekezaji, ili kuchochea kasi ya uwekezaji na ujenzi wa msingi wa uchumi endelevu unaokua na kuendeshwa kwa nguvu ya soko na kutekeleza hatua zifuatazo: Tanzania hivi sasa inakadiriwa kuwa na ngombe milioni Kuongeza upatikanaji na matumizi ya zana za kilimo kwa kuishirikisha sekta binafsi, kuhamasisha na kuwezesha vikundi vya wakulima, hususan vijana kupata mikopo ya pembejeo na zana za kilimo kutoka kwenye Mfuko wa Pembejeo.

  KALAGNANAM IN KANNADA PDF

Kutoa mafunzo kwa walimu kazini ili kuimarisha na kuendeleza mbinu za ufundishaji kwa walimu.

ILANI – CCM PARTY MANIFESTO

Katika kipindi chaCCM itaendelea kuwa karibu na wafanyakazi na kuhakikisha kuwa Serikali zinayatambua na kuyashughulikia kwa ukamilifu na kwa wakati muafaka matatizo yao. Serikali iunde chombo cha wataalam makini na waaminifu watakaokabidhiwa jukumu la kusimamia na kuratibu shughuli hizo nchini kote ili ionekane wazi kwamba lengo la uwezeshaji kimitaji linazaa matunda yanayoboresha maisha ya wanyonge.

Kufufua na kupanua mitambo ya TPDC ya kusafishia mafuta na kuhakikisha kwamba mitambo hiyo inafanya kazi wakati wote.

Ujenzi wa msingi wa uchumi wa kisasa wa Taifa linalojitegemea unaotumia kwa wingi sayansi na teknolojia katika shughuli za uzalishaji mali na utoaji huduma,35unahitaji huduma za umeme na maji zinazotolewa kwa uhakika. Kukamilisha kazi ya ujenzi wa uzio, uwekaji wa taa katika barabara ya kurukia na kutulia ndege na uimarishaji huduma za umeme kwa kukipatia generator la akiba Kiwanja cha Ndege cha Karume Pemba.

Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi na maendeleo ya Zanzibar. Katika kipindi cha Ilani hii, Chama Cha Mapinduzi kitaitaka Serikali ielekeze nguvu zake katika kuhifadhi, kulinda, kuendeleza, kudumisha, kuboresha na kuvuna maliasili ya wanyamapori, misitu na nyuki kwa manufaa ya Taifa kwa kuchukua hatua zifuatazo: Kulielekeza Shirika la Nyumba la Taifa kuwa mwendelezaji ardhi mkubwa Master Estate Developer na kujenga nyumba nyingi kwa ajili ya kuuza au kupangisha kwa wananchi wote na hasa watu wa kipato cha kati na cha chini.

Katika kipindi cha Ilani hii ya miaka yaChama kinazitaka Serikali kulinda na kuendeleza kwa ari na nguvu zaidi mafanikio ambayo yamepatikana kwa kuchukua hatua zifuatazo: Utekelezaji uanzie katika Wilaya ambazo zina uhaba mkubwa wa nyumba za walimu.

ILANI YA CCM 2015-2020

Kutenga maeneo ilank kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya mafunzo ya ujasiriamali kama vile ushonaji, kilimo, uvuvi, useremala na utalii. Kuendeleza mafunzo kuhusu uendeshaji na uongozi wa vyama vya ushirika, uzalishaji mali, utunzaji wa rasilimali na hesabu za ushirika.

Katika kipindi cha utekelezaji ialni Ilani hii yaChama kitaielekeza Serikali kuendelea kutekeleza sera ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa kuchukua hatua zifuatazo: Msingi imara wa sayansi na teknolojia katika uhandisi wa chuma 201 madawa kemikali utaiwezesha nchi kupanua haraka matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za uzalishaji mali na utoaji huduma katika sekta mbalimbali za uchumi wetu.

  CANNONDALE PRIJSLIJST 2012 PDF

Aidha nchi za Kaskazini zilizoendelea zimeathirika zaidi kuliko nchi za Kusini. Vituo hivi vinatoa mafunzo ya fani za ufundi, ufugaji, ushoni, useremala na kilimo.

ILANI – CCM PARTY MANIFESTO | Magazeti ya leo| Tanzania News |Tanzania Today

Madawa ya kulevya pamoja na maambukizi ya VVU ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili vijana wa Zanzibar. Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Vyombo vya Habari ni haya yafuatayo: Kufanya utafiti wa kina juu ya gharama za kufanya biashara nchini kwa lengo la kupunguza gharama hizo na kuchochea ukuaji wa biashara.

Aidha, kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Matansas cha Cuba, madarasa mawili ya madaktari wanafunzi yameanzishwa darasa la wanafunzi 38 Unguja na wanafunzi 13 Pemba. Kutokana na umuhimu wa Sekta ya Umwagiliaji katika kukuza uchumi wa taifa na wa wananchi katika kipindi hiki kwa kuongeza uhakika wa upatikanaji wa chakula nchini, Chama kitaitaka Serikali kutekeleza yafuatayo: Kwa kutambua kwamba, wananchi walio wengi bado ni masikini na wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa maarifa, ujuzi na ilanl katika kilimo, biashara na ujasiriamali illani ambayo ni kizuizi cha maisha bora na mapambano dhidi ya umasikini, CCM itaielekeza Serikali SMZ kuendeleza jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi kwa kutekeleza yafuatayo: Kati ya ngombe hao,ni wa maziwa.

Katika kipindi hiki ambacho nchi imeamua kwa dhati kujenga uchumi wa kisasa na kuutokomeza umaskini, ni lazima sasa tulipatie kipaumbele cha kwanza suala la maendeleo na matumizi ya sayansi na teknolojia ili tuweze kuondokana na uchumi ulio nyuma na pia uchumi tegemezi.

Sera hii itatekelezwa na kuimarishwa katika kipindi cha Ilani hii kwa Serikali kuendeleza yafuatayo: Kusajili Hatimiliki na Nyaraka za Kisheriana kuifanyia marekebisho Sheria ya Usajili wa Hati, Sura ya ili kuboresha kazi ya usajili wa Hati na Nyaraka mbali mbali.

Mtandao wenye urefu wa kilomita Kufanyia upembuzi na usanifu kiwanja cha ndege cha Kimataifa ilaani Bagamoyo. Jumla ya miradi ya Uwekezaji yenye thamani ya dola 2.