COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Aradal Kagagal
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 June 2007
Pages: 63
PDF File Size: 19.68 Mb
ePub File Size: 12.10 Mb
ISBN: 195-2-82896-131-1
Downloads: 48152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vum

De bevoegde overheidsinstanties kunnen slechts tot afgifte achteraf van een certificaat overgaan na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur met die in het desbetreffende uitvoerdossier overeenstemmen en dat bij de uitvoer van de betrokken goederen geen certificaat van oorsprong, formulier A, dat aan de bepalingen van dluanewetboek afdeling voldoet, is afgegeven.

Elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit een douaneschuld, hierna “bedrag aan rechten” genoemd, dient door de douaneautoriteiten te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken en dient door deze autoriteiten communauttair de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te worden geregistreerd boeking.

DIRECTORATE-GENERAL-FOR-TAXATION-AND-CUSTOMS-UNION-EUROPEAN-COMMISSION

Deze termijn vangt aan:. De uitslag van de herbeoordeling wordt medegedeeld aan de douaneautoriteiten van alle lidstaten, met behulp van het in artikel 14 quinvicies bedoelde communicatiesysteem. Wanneer de goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten, zijn de eerste en de tweede alinea van overeenkomstige toepassing. In dat geval deelt de geautoriseerde marktdeelnemer dit de douaneautoriteit van afgifte mede, onder vermelding van de datum waarop hij opnieuw aan de criteria kan voldoen.

Het grondgebied van het Vorstendom Monaco, zoals omschreven in de op 18 mei in Parijs ondertekende douaneovereenkomst Journal Officiel van 27 septemberblz. De betrokken douaneautoriteiten stellen elkaar, en in voorkomend geval de betrokken marktdeelnemer, van alle vermoedens van inbreuken op de beveiliging in kennis. Indien de aanvrager minder dan drie jaar geleden is opgericht, beoordelen de douaneautoriteiten diens naleving van de douanewetgeving aan de hand van de documenten en informatie waarover zij beschikken.

De rechthebbende van een bindende inlichting mag zich voor bepaalde goederen daarop slechts beroepen indien:. De hoogte van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de rechten bij invoer als bedoeld in artikel wordt vastgesteld door het bedrag van de rechten bij invoer die op de in het vrije verkeer gebrachte veredelingsprodukten van toepassing zijn, te verminderen met het bedrag van de rechten bij invoer die op dezelfde datum op de tijdelijk uitgevoerde goederen van toepassing zouden zijn, indien deze goederen uit het land waar de veredelingshandeling of de laatste veredelingshandeling is verricht, in het douanegebied van de Gemeenschap zouden worden ingevoerd.

De douaneautoriteiten kunnen personen die niet de nodige waarborgen bieden voor de naleving van de in dit wetboek vervatte bepalingen, de uitoefening van een activiteit in een vrije zone of een vrij entrepot verbieden. De bindende tariefinlichting verbindt de douaneautoriteiten slechts ten aanzien van de goederen waarvoor de douaneformaliteiten worden vervuld na de datum waarop de inlichting door die autoriteiten is verstrekt.

Lid 1 is niet van toepassing op producten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem. Vanaf 1 januari moeten beide worden gelezen als referentie naar de euro — Verordening EEG nr.

Het register wordt onmiddellijk bijgewerkt wanneer een exporteur van het register wordt geschrapt overeenkomstig artikel 93, lid 2. In vak 1 moet de naam worden vermeld van degene die de goederen wederuitvoert. De houders van het in artikel 14 bis, lid 1, onder b of cbedoelde AEO-certificaat die goederen in- fommunautair uitvoeren, kunnen summiere dkuanewetboek bij binnenkomst en bij uitgang indienen, die slechts de in douanewethoek 2.

  BFT DEIMOS 500 PDF

Wanneer er bij controle of op grond van andere beschikbare gegevens aanwijzingen zijn, dat inbreuk wordt gemaakt op de oorsprongsregels, stelt het begunstigde land van uitvoer, op eigen initiatief of op verzoek van de douaneautoriteiten van de lidstaten, met de nodige ocmmunautair een onderzoek in of laat het een onderzoek instellen teneinde dergelijke inbreuken vast te stellen en communauhair herhaling ervan te voorkomen.

De in lid 2, eerste zin, bepaalde termijn kan ook communautait verlengd, indien de aanvrager, tijdens het onderzoek van de criteria, aanpassingen verricht om aan die douanewebtoek te voldoen en deze aan de bevoegde autoriteit mededeelt. De controle ten aanzien van de oorsprong wordt uitgevoerd op initiatief van de douaneautoriteiten. De in de artikel 14 terdecies, lid 1, en 14 sexdecies, lid 2, bedoelde termijnen gaan in op de dag waarop de douaneautoriteit alle informatie ontvangt op grond waarvan zij de aanvraag kan aanvaarden.

De douaneautoriteiten kunnen, met het oog op de controle van zowel de goederen als het vervoermiddel waarop deze zich bevinden, op ieder ogenblik eisen dat de goederen worden gelost en uitgepakt. De aanvragen voor certificaten inzake goederenverkeer EUR. Vervoerders, expediteurs en douaneagenten die houder zijn van een in artikel 14 bis, lid 1, onder b of cbedoeld AEO-certificaat en die betrokken zijn bij de in- of uitvoer van goederen namens houders van een in artikel 14 bis, lid 1, onder b of cbedoeld AEO-certificaat, kunnen eveneens summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang indienen die slechts de in punt 2.

De VS en de EU blijven elkaars partners en concurrenten. Elke persoon die zich met het vervoer van de goederen belast, nadat deze in het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht, met name na overlading, is voor het nakomen van de in lid 1 bedoelde verplichting aansprakelijk. De lidstaten mogen vaste bedragen vaststellen voor de onder aiibedoelde kosten die zij aan de Commissie mededelen.

De eventuele resten en afvallen van de vernietiging communautwir zelf een van de voor niet-communautaire goederen vastgestelde douanebestemmingen te krijgen. Indien overeenkomstig de douanewetgeving een termijn, datum of vervaldag dounaewetboek vastgesteld voor de toepassing van de voorschriften daarvan, kan de termijn slechts worden verlengd en de datum of vervaldag slechts worden uitgesteld wanneer de desbetreffende voorschriften daarin uitdrukkelijk voorzien.

Om te bepalen of een product een product van oorsprong is, is het niet noodzakelijk rekening te houden met comunautair volgende elementen die bij de vervaardiging ervan gebruikt mochten zijn:.

Een vervangingscertificaat wordt opgesteld op schriftelijk commnautair van de persoon die de producten wederuitvoert. Bij toepassing van lid 1 bevinden de invoergoederen zich in de douanesituatie van de equivalente goederen en deze laatste in de douanesituatie van de invoergoederen.

Europa Nu Nieuwsbrief Overal en altijd op de hoogte.

Het duplicaat is geldig vanaf communajtair datum van het oorspronkelijke certificaat. De leden 1 tot en met 4 en de artikelen 39 tot en met 53 zijn niet van toepassing op goederen die het douanegebied van de Gemeenschap tijdelijk hebben verlaten, terwijl zij over zee of door de lucht tussen twee in dit gebied gelegen plaatsen werden vervoerd, op voorwaarde dat het rechtstreeks geregeld vervoer met een lijnvliegtuig of een lijnboot betrof waarbij geen tussenlanding werd gemaakt of nergens werd aangelegd buiten het douanegebied van de Gemeenschap.

  DIARIO DE PIGAFETTA PDF

What will be the procedure for the adoption by the Commission of the implementing provisions and will the Council and the Parliament be involved? They are already, through trade-customs working groups, assisting the Commission in the preparation of specific parts of the Implementing Provisions. Een op grond van dit artikel toegestane ontheffing communautaiir worden ingetrokken en douanewwtboek overlegging van een formulier D.

Voor de toepassing van lid 1 communauhair, wanneer een aangifteformulier verscheidene artikelen omvat, de vermeldingen met betrekking tot elk artikel geacht een afzonderlijke aangifte te vormen. Het attest van oorsprong wordt door de exporteur afgegeven aan zijn afnemer in cmomunautair Europese Unie en bevat de in bijlage 13 quinquies vermelde gegevens.

The roadmap with US has as communzutair date that mutual recognition should be implemented in Er wordt evenwel geen wijziging meer toegestaan wanneer het verzoek daartoe wordt gedaan nadat de douaneautoriteiten:. Wanneer de verklaring met de hand wordt geschreven, moet dit met inkt en in blokletters geschieden.

De aangiften die aan de voorwaarden van artikel 62 voldoen, worden onmiddellijk door de douaneautoriteiten aanvaard, voor zover de desbetreffende goederen bij de douane zijn aangebracht.

Douanewetboek van de Unie – EU monitor

Onverminderd lid 3 worden de volgende behandelingen beschouwd als ontoereikend om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 76 wordt voldaan:. Het is niet verplicht vak 2 van het communautajr van oorsprong, formulier A, in te vullen. Het Europese handelsbeleid stimuleert de intracommunautaire handel en zij komt op voor Europese belangen.

De in lid 1, onder bbedoelde controles worden verricht om erop toe te zien dat de exporteurs aan hun verplichtingen blijven voldoen. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem de verpakking meetelt voor douanewwetboek vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Voor de toepassing douanewdtboek artikel 86, leden 7 en 8, en artikel 97 duodecies stemt het land waarmee de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten en dat ermee instemt bij de uitgebreide cumulatie met een begunstigd land betrokken te zijn, er ook mee in het begunstigde land op dezelfde wijze in het kader van administratieve samenwerking bijstand te verlenen, als het de douaneautoriteiten van de lidstaten zou verlenen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst.

Overwegende dat het opportuun lijkt te bepalen dat dit wetboek geen afbreuk doet aan de bijzondere bepalingen welke op andere gebieden zijn vastgesteld; dat dergelijke bijzondere regels met name kunnen bestaan of kunnen worden ingesteld in het kader van de voorschriften op het gebied van de landbouw, de statistiek, de handelspolitiek en de eigen middelen.

De summiere aangifte wordt ingediend zodra de goederen bij de douane zijn aangebracht.